Tarifne stavke za distribuciju plina

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. donijela

ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA (NN 127/17.)

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za godine drugog regulacijskog razdoblja 2018. – 2021., sukladno Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 122/16 i 14/17).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-03/17-28/04

Urbroj: 371-01-17-1

Zagreb, 15. prosinca 2017.