Tarifne stavke za distribuciju plina

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2016. donijela

ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA (NN 122/16.)

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za godine drugog regulacijskog razdoblja 2017. – 2021., sukladno Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 31/15) i Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb
(»Narodne novine«, broj 137/15).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/19

Urbroj: 371-01/16-37

Zagreb, 16. prosinca 2016

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.