Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013).

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva:

  • putem pošte na adresu: Zagorski metalac  d.o.o., Celine 2, Zabok
  • elektroničkom poštom na adresu: zagorski-metalac@zagorski-metalac.hr
  • donijeti osobno u Zagorski metalac  d.o.o., Celine 2, Zabok
  • putem telefona na broj 049/ 587 151

Službenik za informiranje:
Zdravko Čulig,  ing.inf.
Kontakt: 049/ 587-151
Email:  zculig@zagorski-metalac.hr

Zaštita osobnih podataka

Pravo na zaštitu osobnih podataka regulirano je Zakonom o zaštiti osobnih podataka ( Narodne novine,  br. 103/03, 118/06., 41/08., 130/11) kojim se uređuje zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Božica Kralj
Kontakt: 049/ 587-154
Email:  bkralj@zagorski-metalac.hr

Dokumenti i zakoni:

Kriteriji-za-određivanje-visine-naknade-stvarnih-materijalnih-troškova-i-troškova-dostave-informacije

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon_o_zaštiti_osobnih_podataka

Odluka

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Godisnje_izvješće